ਮੁੱਲ ਦਰ RATES

1. ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ WITHIN INDIA

1. ਮੁੱਲ ਕਿਤਾਬ BOOK PRICE – 500

2. ਡਾਕ ਰਾਂਹੀ ਘਰ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ GETTING BOOK BY POST – RS. 500

ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕ ਰਾਂਹੀ ਘਰ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ GETTING BOOK BY POST – DOLLARS 30

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Bitnami banner
Bitnami